pracownik średniej wielkości przedsiębiorstwa

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) to termin grupujący średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Do sektora tego zalicza się podmioty prowadzące działalność gospodarczą i to bez względu na jej formę organizacyjno-prawną. Czym się różnią te przedsiębiorstwa? Czy wszystkie mogą wziąć kredyt na rozwój firmy?

Kim jest mikro, mały i średni przedsiębiorca? Kto bierze kredyt na rozwój firmy?

Definicję mikro, małego i średniego przedsiębiorcy definiuje ustawa Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nią mikroprzedsiębiorca to ten przedsiębiorca, który w dwóch ostatnich latach obrotowych średniorocznie zatrudniał nie więcej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót netto, ze sprzedaży towarów i usług czy też wszelkich operacji finansowych nie przekroczył 2 milionów euro (w równowartości polskich złotych). Mały przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro. U średniego przedsiębiorcy liczby te muszą wynosić 250 (liczba pracowników) oraz 50 mln euro. Wszystkie te grupy przedsiębiorstw mogą się starać o kredyt na rozwój firmy – https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/kredyty/biznest-kredyt-na-rozwoj. Trzeba pamiętać, że by przedsiębiorca był zaliczony do danej grupy, musza być spełnione oba warunki łącznie.

Zobacz również  Ile kosztuje prywatny detektyw?

Nie tylko kredyt na rozwój firmy. Kto jest pracownikiem i jak się oblicza średnioroczne zatrudnienie?

Przed zakwalifikowaniem do danej grupy ze względu na średnioroczne zatrudnienie, warto sprawdzić, czym ono jest. Określa się je w przeliczeniu na pełne etaty, nie biorąc pod uwagę osób przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Pracownikiem jest natomiast osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Czym jest obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych?

Obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz obrót z operacji finansowych dotyczy wartości całkowitej sprzedaży dóbr lub usług w określonym okresie (tutaj jest to rok obrotowy). Chodzi tutaj przede wszystkim o wpływy lub należności ze sprzedaży towarów i usług. W tym kryterium ważne jest także to, po jakim kursie euro należy przeliczyć roczny obrót netto lub sumę aktywów bilansu. Zgodnie z przepisami Prawa przedsiębiorców wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Czym jest kredyt na rozwój firmy? Czy wszystkie przedsiębiorstwa mogą o niego wnioskować?

Firmy z sektora małych przedsiębiorstw mogą się starać o kredyt na rozwój firm, a jego kwota zależy od kilku czynników: zdolności finansowej firmy, ryzyka, jakie podejmie bank oferując danej instytucji wsparcie oraz obrotu przedsiębiorstwa. Zazwyczaj potrzebne jest 20-30 proc. wkładu własnego, ale dokładna stawka zależy od wymagań banku. Kredyt na rozwój firmy może zostać przyznany nawet na okres 20 lat. Warto także sprawdzić, czy nie ma możliwości kredytowania ze wsparciem unijnym, co daje szanse na pożyczkę z minimalnym oprocentowaniem 1%.

Zobacz również  Optymalizacja kosztów w firmie: klucz do zwiększenia rentowności

Działające na rynku małe przedsiębiorstwa mogą korzystać z preferencyjnych warunków kredytu na rozwój firmy, gdyż nasze państwo i Unia Europejska dba o to, by przedsiębiorczość się rozwijała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *